SSKL — Strukturators Strategiska Kapital- och Likviditetsplaneringsmodell

I samband med den Interna Kapital- och Likviditetsutvärderingen (IKLUn) används Strukturators Strategiska Kapital- och Likviditetsplaneringsmodell (SSKL) för de tre scenarierna (normalt, lågkonjunktur och allvarlig, men inte osannolik stress).


Modellen ger även omvänd stress (vilka effekter som kapital och likviditet tål för att klara regulatoriska och interna krav) och effekter från handlingsplaner via verktyget.

Implementeringsarbetet sprider medvetenhet om risker och möjligheter i verksamheten från styrelse/ledning vidare till ekonomi, risk och övrig organisation.

Modellen ingår i implementeringen av den. För mer information, ladda ned presentationen Introduktion till Strukturators Strategiska Kapital- och Likviditetsplaneringsmodell (SSKL)

Fördelar med modellen

  • Compliant med EBA’s riktlinjer från 1 januari 2017 angående IKU och ILU
  • Stödjer EBA’s krav på dokumentation inför och av beslut i ledningen och styrelsen
  • Helt kopplade scenarier mellan resultat, balans, kapital och likviditet
  • Simulering av olika scenarier per produkttyp
  • Effektiv hantering av alla tabeller som behövs för IKLU-dokumentet
  • Eliminerar risken för att uppdaterade förutsättningar inte hänger med i alla beräkningar
  • Strukturerad layout och arbetssätt
  • Analyser mellan budget, prognos och utfall stödjer rapportering och underlag till beslut
  • Grundläggande excelkunskap är allt som behövs för att använda modellen

FINANSIELL EFFEKTIVITET

För finansiella verksamheter är balansräkningseffektivitet avgörande för att potentialen i verksamheten ska realiseras.

Inom tjänsten ingår implementering av en modell för styrning av:

  1. Lönsamhet
  2. Risk
  3. Kapital
  4. Likviditet

Modellen ger möjlighet att analysera och prognostisera resultat- och balansräkning, kapitaltäckning och likviditet löpande upp till tre år. Modellen, Strukturators Strategiska Kapitalplaneringsmodell (SSK), är efter implementering det simuleringsverktyg som ger ledningen svar på vilka effekter olika scenarion får på väsentliga nyckeltal.

Inför ett beslut om investeringar, nya produkter eller andra åtgärder är det naturligt att beslutsunderlaget inkluderar simuleringen från SSKL i den konsekvensanalys som ledningen behöver göra. I samband med den Interna Kapital- och Likviditetsutvärderingen (IKLUn) används även denna modell för de tre scenarierna (normalt, lågkonjunktur och allvarlig, men inte osannolik stress).

Modellen ger en tydlig bild över vilka risker som finns i verksamheten och hur de kan hanteras. Modellen har implementerats på flera institut med mycket gott resultat.

Implementeringsarbetet sprider medvetenhet om risker och möjligheter i verksamheten från styrelse ned till ekonomi, risk och säljare. Modellen ingår i implementeringen av den. För mer information klicka på länken till presentationen.

Beslutsstöd för Bank och finans

För finansiella verksamheter är balansräkningseffektivitet avgörande för att potentialen i verksamheten ska realiseras. Med en gemensam förståelse mellan styrelse och ledning för risker och möjligheter i verksamheten kan dess potential lättare förverkligas. Rätt beslut är lättare att ta om man vet de fulla finansiella konsekvenserna. Konsekvenserna visualiseras genom en workshop där deltagarna kan testa olika scenarier och omedelbart se de finansiella konsekvenserna.

Inom tjänsten ingår implementering av vår modell för styrning av lönsamhet, risk och kapital. Modellen ger möjlighet att analysera och prognostisera resultat- och balansräkning, kapitaltäckning och likviditet löpande upp till tre år.

Modellen, Strukturators Strategiska Kapital- och likviditetsplaneringsmodell (SSKL), är efter implementering det simuleringsverktyg som ger ledningen svar på vilka effekter olika scenarion får på väsentliga nyckeltal.

Inför ett beslut om investeringar, nya produkter eller andra åtgärder är det naturligt att beslutsunderlaget inkluderar simuleringen från SSKL i den konsekvensanalys som ledningen behöver göra.

Modellen ger en tydlig bild över vilka risker och möjligheter som finns i verksamheten och hur de kan hanteras/förverkligas.

Modellen har implementerats på flera institut med mycket gott resultat. Implementeringsarbetet sprider medvetenhet om risker och möjligheter i verksamheten från styrelse och ledning ned till ekonomi, risk och säljare.

Modellen ingår i implementeringen av den. För mer information, ladda ned presentationen Introduktion till Strukturators Strategiska Kapitalplaneringsmodell (SSKL)

Riskworkshop för Styrelse och ledning

För en gemensam förståelse av riskerna i verksamheten håller Strukturator Riskworkshops för Styrelse och Ledningsgrupper.

Innehållet förbereds genom att anpassa till aktuell kunds verksamhet och förutsättningar. I förutsättningarna ligger även en anpassning av vilken tidigare erfarenhet styrelseledamöter och ledningspersoner har i ämnet. Vårt mål är att riva komplexiteten till att bli en transparent bild av vad som är viktigast för verksamhetens utveckling. Detta uppnås via aktiva diskussioner och presentationer av effekter för mötesdeltagarna direkt på mötet.

För att få en gemensam förståelse hålls vid behov både individuella och gemensamma möten med styrelseledamöter och ledningspersoner för att säkerställa en gemensam kunskapsnivå efter levererad riskworkshop.

Allt anpassas efter kundföretagets aktuella situation.